Menu

Onderzoek

In het kader van het versterken van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur van het programma voor Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid bij GGD’en (VIP, pijler 3) faciliteert CAPI 8 promotieonderzoeken en 8 jaaronderzoekers verspreid over de vijf AWPG’en.

Testafname voor uitbraakonderzoek

Toegepast onderzoek bij de GGD

De onderzoekers aangesteld binnen CAPI doen onderzoek naar verschillende onderwerpen binnen het thema infectieziekten.
Deze onderzoeken hebben als doel om wetenschappelijke kennis te genereren en toe te passen binnen de uitvoeringspraktijk van de GGD’en. Met deze wetenschappelijke kennis is het mogelijk om het werkveld van de infectieziektebestrijding en -preventie te verbeteren en innoveren, met als resultaat het effectief voorkomen en bestrijden van infectieziekte-uitbraken in een continu veranderende wereld. Deze kennis is nodig om evidence-based te werken en voor het maken van evidence-based beleid.

CAPI streeft daarbij naar samenwerking met alle relevante (academische) partijen, waarbij kennisoverdracht voorop staat. Lees meer over CAPI.

Thema’s

Deze tien thema’s, gerelateerd aan de versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, staan centraal in het onderzoekswerk vanuit CAPI.

1. Infectiepreventie en technische hygiënezorg

Voorkomen is beter dan genezen: Door middel van onderzoek naar infectiepreventie en technische hygiënezorg willen we bijdrage leveren aan het voorkomen van besmettingen, bijvoorbeeld door interventieontwikkeling op plekken waar veel mensen samenkomen of op plekken waar mensen met een gezondheidsachterstand komen.

2. Opkomende infecties

We onderzoeken hoe we sneller uitbraken van nieuwe infectieziekten kunnen signaleren en verspreiding van de infectieziekte kunnen voorkomen.

3. Vaccinatiebereidheid

Om de dalende vaccinatiegraad aan te pakken, is het van belang meer inzicht te krijgen in “het waarom” van mensen die zich niet of wel laten vaccineren. Door gerichte interventies willen we twijfels rondom vaccinatie verminderen en de vaccinatiebereidheid verhogen.

4. Het bereiken van mensen met een kwetsbare achtergrond voor maatregelen om infectieziekten te bestrijden

We onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat kwetsbare groepen (zoals bijvoorbeeld bewoners binnen woon/zorginstellingen en dak- en thuislozen) besmet raken met infectieziekten en hoe we bij volgende uitbraken effectiever kunnen handelen. Bijvoorbeeld door deze groepen beter te bereiken.

5. Paraatheid

Paraatheid betekent dat we goed voorbereid zijn op toekomstige uitbraken van infectieziekten. Onderzoek naar nieuwe innovatieve werkwijzen en preventiemaatregelen en de samenwerking tussen relevante beroepsgroepen bij de preventie van infectieziekten is daarom van belang.

6. Risicocommunicatie en risicoperceptie

Effectieve communicatie van adviezen en maatregelen met betrekking tot het voorkomen en beheersen van infectieziekten is van groot belang. Ook voor mensen met beperkte kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheidszorg. We onderzoeken manieren om deze groep beter te bereiken en te informeren én manieren om mensen te helpen om een risico goed in te schatten.

7. Uitbraakonderzoek

Uitbraakonderzoek leert ons wie er getroffen worden door infectieziekten en welke pathogenen (ziekteverwekkers) hiervoor verantwoordelijk zijn. Met deze kennis kunnen we gerichtere interventies opzetten.

8. Antimicrobiële resistentie

Bacteriële infectieziekten en schimmels waren ooit eenvoudig te behandelen. Nu dreigen ze een groot probleem te worden door toenemende resistentie tegen antibiotica. Onderzoek op dit gebied is belangrijk, zodat kan worden voorkómen dat antimicrobiële stoffen minder goed werkzaam worden en ziekten zich sneller gaan verspreiden.

9. Vroege opsporing van infectieziekten

Hoe eerder infectieziekten gedetecteerd worden, des te eerder er gehandeld kan worden en verspreiding kan worden tegengegaan. We onderzoeken manieren om tijdige diagnostiek van infecties te faciliteren en te implementeren.

10. Seksuele gezondheid

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, hiv, syfilis en hepatitis B zijn voorbeelden van de meest voorkomende soa. Condoomgebruik, de hiv-preventiepil PrEP, motivational interviewing, regelmatig soa-testen en tijdige behandeling zijn belangrijke preventie-strategieën voor de gezondheid van het individu en om transmissie naar anderen te voorkomen.