Menu

Privacyverklaring

Privacy en uw persoonsgegevens

Het Consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten (CAPI) wil zijn werk zo goed mogelijk doen. CAPI is een consortium van 5 Academische Werkplaatsen Publieke gezondheid met AWPG Mosa van de GGD Zuid Limburg als penvoerder.

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van onderzoek en infectieziektebestrijding, kan het zijn dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren we tijdelijk in een elektronisch archief. Alleen de betrokken medewerkers hebben toegang tot dit archief. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de werkzaamheden van CAPI omgaan met uw gegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Hoe CAPI omgaat met uw persoonlijke gegevens is onder andere geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die verordening staat onder meer wanneer CAPI persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie CAPI mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de verordening een aantal rechten aan u als betrokkene.
In onze privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over hoe CAPI omgaat met uw persoonsgegevens en de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld door de directie van GGD Zuid Limburg. GGD Zuid Limburg en het project CAPI kunnen deze privacyverklaring wijzigen.

CAPI is het Consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten, een samenwerking van 5 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Dat zijn Amsterdam – AWPG Sarphati Initiatief, Rotterdam – AWPG CEPHIR, Nijmegen – AWPG AMPHI, Maastricht – AWPG Mosa en Leiden – AWPG Lumens.

Bij de uitoefening van onze taken maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die afhankelijk van het project aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren.

CAPI hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij omgaan met uw gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CAPI verwerkt in het kader van de uitoefening van haar taken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het project CAPI verzameld enkel persoonsgegevens van CAPI-medewerkers. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde omgeving.
Verder verzameld CAPI geen data van externen. Voor het aanmelden bij evenementen van CAPI verzamelen we wel persoonsgegevens bij GGD Zuid Limburg. Zie daarvoor ook de privacyverklaring van GGD Zuid Limburg.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens met als doel om GGD GHOR NL en VWS over voortgang van projecten te kunnen informeren en om de medewerkers te kunnen benaderen ten behoeve van CAPI-gerelateerde bijeenkomsten.

CAPI mag uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer de wet dit toestaat (wettelijke grondslag). Wij verwerken uw gegevens alleen op basis van één of meer van de volgende grondslagen.

Toestemming

In sommige gevallen moet CAPI uitdrukkelijk toestemming aan u vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief te mogen sturen. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Soms mogen wij uw persoonsgegevens ook zonder uw toestemming verwerken, bijvoorbeeld op basis van de wet of om een publieke taak die aan ons is opgedragen uit te voeren.

Bewaartermijn

CAPI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na afloop van evenementen wordt de verzamelde data verwijderd of geanonimiseerd opgeslagen voor evaluaties en het afleggen van verantwoording.

CAPI werkt vaak samen met andere organisaties en personen. Wij verstrekken uw gegevens zo veel als mogelijk met uw toestemming. Verstrekking van uw gegevens aan derden zonder uw toestemming geschiedt alleen indien wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. In alle andere gevallen geven wij uw gegevens niet door aan derden.
Personen of instanties waaraan wij uw gegevens kunnen verstrekken:

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken met hen, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is.

Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie. Wij verwerken enkel persoonsgegevens buiten de Europese Unie in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld ter voorkoming van uitbreiding van infectieziekten.

Beveiliging

CAPI en GGD Zuid Limburg nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

Wanneer CAPI en GGD Zuid Limburg uw persoonsgegevens verwerken heeft u de volgende privacyrechten.

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop CAPI en GGD Zuid Limburg met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. De contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

CAPI plaatst cookies op CAPI.nl om haar website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren.

Een klein tekstbestandje. Het wordt op het apparaat geplaatst van iemand die capi-consortium.nl bezoekt.

En de privacy?

CAPI gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op capi-consortium.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om u op andere websites te identificeren.

Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken sessie cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in de statistieken. Bijvoorbeeld hoeveel bezoekers wekelijks op een pagina komen of gebruikte zoektermen. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

Bezoekers van capi-consortium.nl kunnen doorverwezen worden naar andere websites. Deze sites van derden kunnen cookies gebruiken.

Weten cookies wie ik ben?

Nee. Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Cookies worden niet gebruikt om uw persoonlijke gegevens (e-mail of adres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe CAPI met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van GGD Zuid Limburg via functionarisAP@ggdzl.nl. Ook kunt u op de website van GGD Zuid Limburg meer informatie hierover vinden.